Rozważania na każdy dzień X pielgrzymki rowerowej

Zapraszamy do czytania relacji z X pielgrzymki rowerowej dzień po dniu.

MATKA KOŚCIOŁA – KOŚCIÓŁ MATKA

Myśl przewodnia

Maryja, oddana Chrystusowi przez wiarę i miłość, zwłaszcza w godzinie męki i śmierci na Krzyżu, stała się Matką Kościoła. Naśladując Ją w tym oddaniu się także i my przyczyniamy się do wzrostu nowego życia w innych, stając się Kościołem – Matką.

Symbolika dnia

Różaniec z łac. Rosarium ( ogród różany), pierwotnie znanej pod nazwą Psałterza Najświętszej Maryi Panny. Z pozoru to zwykła modlitwa, może wydawać się nawet, że długa i nużąca. Tak jednak nie jest! Różaniec to nie jest zwykła modlitwa – to sposób na życie!
Różaniec jest modlitwą zawierzenia, która kieruje nas przez Maryję do Jezusa.
"Od wieków z różańcem w ręku przychodzili tu pielgrzymi różnych stanów, rodziny i całe parafie, aby od Maryi uczyć się miłości do Chrystusa. I wybierali w ten sposób szkołę najlepszą. Rozważając bowiem tajemnice różańcowe patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jej oczyma, przeżywamy je tak, jak Ona w swym sercu matczynym je przeżywała. Odmawiając różaniec rozmawiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje." (Jan Paweł II, Ludźmierz 1997)

 

PRZYJĘCIE CHRYSTUSA JAKO OSOBISTEGO ZBAWICIELA I PANA

Myśl przewodnia

Nie wystarczy tylko intelektualne poznanie prawd o Bożym planie zbawienia. Musimy przyjąć osobiście Chrystusa przez wiarę jako swojego Zbawiciela i Pana. Wtedy dopiero możemy przeżyć Bożą miłość I wejść w Boży plan zbawienia.

Symbolika dnia

Błogosławić może tylko ten, kto ma władzę. Błogosławić może tylko ten, kto umie stwarzać. Błogosławić może tylko Bóg.
Liturgicznie błogosławieństwo następuje przez włożenie lub – przy większym zgromadzeniu – przez wyciągnięcie rąk, szczególnie jednak przez uczynienie znaku krzyża. Może być samoistną czynnością liturgiczną /np. błogosławieństwo dzieci, lub też jako modlitwa błogosławieństwa nad ludem. Błogosławieństwo bywa dokonywane i przez Osobę Najświętszego: Ciałem Chrystusowym w sakramencie Ołtarza. Ale dokonywać się ono powinno w największym szacunku i w stateczności tajemnicy.

 

ODPUSZCZENIE GRZECHÓW PRZEZ WIARĘ W KRZYŻ CHRYSTUSA

Myśl przewodnia

Chrystus dźwigający ciężar naszych grzechów, upadający pod tym ciężarem, wyjednał nam odpuszczenie grzechów oraz moc do powstawania z naszych upadków. Przez wiarę w Chrystusa i Jego Krzyż możemy uzyskać odpuszczenie grzechów i w ten sposób już teraz zmartwychwstać duchowo, zanim zmartwychwstaniemy do życia wiecznego w dzień ostateczny.

Symbolika dnia

Krzyż to znak chrześcijanina. Za przykładem Chrystusa, każdy z nas powinien wziąć go w swoje dłonie i nieść, a w perspektywie zbawczych planów Boga stanie się on dla nas źródłem życia. „Jeśli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzmy, że razem z Nim żyć będziemy."(Rz 6,8)

JEZUS CHRYSTUS – JEDYNY ZBAWICIEL

Myśl przewodnia

Jezus Chrystus jest jedyna drogą ratunku dla człowieka, przez Niego Bóg realizuje Swój plan zbawienia, usuwa skutki grzechu człowieka, czyni człowieka znów Swoim dzieckiem. Jezus jest dla nas drogą, prawdą i życiem, przez Niego możemy dojść do domu Ojca.

Symbolika dnia

Regułą wspólnoty Jezusa jest reguła miłości, która potrafi służyć aż po dar z życia. Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus daje temu przykład, przejmujący przykład pokory i postawy służby: „Jeśli tedy Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi." (J 13,14) „Obmycie nóg" - to okazywanie sobie prostych gestów, praktycznych przysług w służbie dla siebie nawzajem. Ale także pomaganie sobie nawzajem w pokonywaniu słabości wynikających z upadku w grzech, możliwość uświęcania i oczyszczania się nawzajem "wodą Słowa".

„PÓJDŹ ZA MNĄ" - ŻYCIE KIEROWANE PRZEZ CHRYSTUSA

Myśl przewodnia

Chrystus mówi do swoich uczniów: "Pójdź za Mną" i ukazuje im drogę Sługi oddanego pełnieniu woli Ojca. Nowe życie jest życiem kierowanym przez Chrystusa.
Chrystus kieruje naszym życiem wtedy, kiedy idziemy za Jego Światłem, żyjemy i postępujemy według Jego Słowa, dążąc do harmonii Światła i Życia.

Symbolika dnia

Słowo Boże zawarte w Biblii, oświeca drogę, która postępujemy za Chrystusem. Ażeby zrozumieć istotę Królestwa Bożego, trzeba się na nie całkowicie otworzyć i zacząć współdziałać z nim całym swoim wnętrzem. Tylko wtedy królestwo Boże zacznie wydawać „owoce życia".

„WSZYSCY ZGRZESZYLI I POZBAWIENI SĄ CHWAŁY BOŻEJ" (Rz 3,23)

Myśl przewodnia

Człowiek zwrócił się ku sobie pragnąc wystarczyć sam sobie i opierać się tylko na sobie. To nazywa Pismo Święte grzechem, którego skutkiem jest oddzielenie od Boga i śmierć. Człowiek o własnych siłach nie może w żaden sposób zwrócić się znów ku Bogu, ale może uznać swoją niemoc i uwierzyć Bożej obietnicy zbawienia.

Symbolika dnia

W wodach Jordanu został ochrzczony Jezus. Chrzest jest kąpielą ożywiającą. Bez wody nie ma życia. „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego."(J3,5) Woda jest symbolem Słowa, Ducha Świętego i samego Chrystusa.
„Obmycie wodą" jest ponad to najważniejszą formą oczyszczenia nie tylko z brudu czysto fizycznego, lecz także ze zbrukania duchowego.

 

BÓG MIŁUJE CIEBIE I MA DLA TWOJEGO ŻYCIA WSPANIAŁY PLAN

Myśl przewodnia

Podobnie jak roślina nie może żyć i rozwijać się bez promieni i ciepła słońca, tak i ja nie mogę naprawdę żyć i rozwijać się bez przyjęcia Bożej Miłości, która darzy mnie Światłem i Życiem.

Symbolika dnia

„Kamień węgielny – kamień fundamentowy" to pierwszy kamień, od niego rozpoczynało się wznoszenie całej murowanej budowli. Na nim było wyryte imię wznoszącego budowlę. Bóg sam położył kamień węgielny pod całą ziemię. Położył On także kamień na Syjonie. W znaczeniu metaforycznym symbolizuje także przywódcę narodu wybranego – izraelskiego. Kamień węgielny jest symbolem Mesjasza. "Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus."(1 Kor 3,11)

Joomla templates by a4joomla