Rozważania na każdy dzień XII pielgrzymki rowerowej

MIŁOSIERDZIE PRZENIKA WSZYSTKO

Myśl przewodnia

Sprawiedliwość Boża, mądrość i potęga, wszystko jest spowite w Miłosierdzie.

Symbolika dnia

Różaniec z łac. Rosarium ( ogród różany), pierwotnie znanej pod nazwą Psałterza Najświętszej Maryi Panny. Z pozoru to zwykła modlitwa, może wydawać się nawet, że długa i nużąca. Tak jednak nie jest! Różaniec to nie jest zwykła modlitwa – to sposób na życie!
Różaniec jest modlitwą zawierzenia, która kieruje nas przez Maryję do Jezusa.
“Od wieków z różańcem w ręku przychodzili tu pielgrzymi różnych stanów, rodziny i całe parafie, aby od Maryi uczyć się miłości do Chrystusa. I wybierali w ten sposób szkołę najlepszą. Rozważając bowiem tajemnice różańcowe patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jej oczyma, przeżywamy je tak, jak Ona w swym sercu matczynym je przeżywała. Odmawiając różaniec rozmawiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje.” (Jan Paweł II, Ludźmierz 1997)

 

MIŁOSIERDZIE JEST NIEUSTANNIE DZIAŁAJĄCE

Myśl przewodnia

Miłosierdzie Boga to Miłość Boża w działaniu. Ono oczyszcza dusze, ubogaca łaskami i cnotami. Ono wypala, trawi i przekształca. Ono uświęca i przebóstwia całe człowieczeństwo, czyniąc nas podobnymi do Chrystusa. Bóg ma liczne sposoby w swym miłosierdziu na to, by najbardziej zbrukane dusze wydobyć z kałuży błota, osuszyć w promieniach swego Słońca Miłości i pomimo naszej nędzy uczynić nas wielkimi świętymi.

Symbolika dnia

Błogosławić może tylko ten, kto ma władzę. Błogosławić może tylko ten, kto umie stwarzać. Błogosławić może tylko Bóg.
Liturgicznie błogosławieństwo następuje przez włożenie lub – przy większym zgromadzeniu – przez wyciągnięcie rąk, szczególnie jednak przez uczynienie znaku krzyża. Może być samoistną czynnością liturgiczną /np. błogosławieństwo dzieci/, lub też jako modlitwa błogosławieństwa nad ludem. Błogosławieństwo bywa dokonywane i przez Osobę Najświętszego: Ciałem Chrystusowym w sakramencie Ołtarza. Ale dokonywać się ono powinno w największym szacunku i w stateczności tajemnicy.

 

JEZUS CHRYSTUS - WCIELENIE MIŁOSIERDZIA

Myśl przewodnia

Chrystus nadaje całej starotestamentalnej tradycji miłosierdzia Bożego ostateczne znaczenie. Nie tylko mówi o nim i tłumaczy je poprzez porównania i przypowieści, ale nade wszystko sam je wciela i uosabia. Poniekąd On sam jest miłosierdziem. Kto je widzi w Nim, kto je w Nim znajduje, dla tego w sposób szczególny „widzialnym" staje się Bóg jako Ojciec „bogaty w miłosierdzie".

Symbolika dnia

Krzyż to znak chrześcijanina. Za przykładem Chrystusa, każdy z nas powinien wziąć go w swoje dłonie i nieść, a w perspektywie zbawczych planów Boga stanie się on dla nas źródłem życia. „Jeśli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzmy, że razem z Nim żyć będziemy.”(Rz 6,8)
NIE WSTYDZĘ SIĘ JEZUSA.

JEZUS CHRYSTUS – JEDYNY ZBAWICIEL

Myśl przewodnia

Jezus Chrystus jest jedyna drogą ratunku dla człowieka, przez Niego Bóg realizuje Swój plan zbawienia, usuwa skutki grzechu człowieka, czyni człowieka znów Swoim dzieckiem. Jezus jest dla nas drogą, prawdą i życiem, przez Niego możemy dojść do domu Ojca.

Symbolika dnia

Regułą wspólnoty Jezusa jest reguła miłości, która potrafi służyć aż po dar z życia. Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus daje temu przykład, przejmujący przykład pokory i postawy służby: „Jeśli tedy Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi." (J 13,14) „Obmycie nóg" - to okazywanie sobie prostych gestów, praktycznych przysług w służbie dla siebie nawzajem. Ale także pomaganie sobie nawzajem w pokonywaniu słabości wynikających z upadku w grzech, możliwość uświęcania i oczyszczania się nawzajem "wodą Słowa".

MIARĄ ZAWIERZENIA MIŁOSIERDZIU BOŻEMU JEST MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO

Myśl przewodnia

To właśnie sposób traktowania bliźniego podpowiada do jakiego stopnia oddajemy się Miłosierdziu Bożemu. Po ludzku miłowanie wszystkich jest niemożliwe. Jest to jednak możliwe tylko wówczas, gdy przyjmujemy to Miłosierdzie i pozwalamy mu w nas i przez nas działać. Nakazując nam miłować bliźnich Boską Miłością, Bóg tym samym chce nas przebóstwić i przemienić w siebie.

Symbolika dnia

Regułą wspólnoty Jezusa jest reguła miłości, która potrafi służyć aż po dar z życia. Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus daje temu przykład, przejmujący przykład pokory i postawy służby: „Jeśli tedy Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi.” (J 13,14) „Obmycie nóg” - to okazywanie sobie prostych gestów, praktycznych przysług w służbie dla siebie nawzajem. Ale także pomaganie sobie nawzajem w pokonywaniu słabości wynikających z upadku w grzech, możliwość uświęcania i oczyszczania się nawzajem "wodą Słowa".

MIŁOŚĆ MIŁOSIERNA JEST JAKBY ŚLEPA I NIE WYRACHOWANA

Myśl przewodnia

Nasze grzechy, słabość i wszystko, co w nas znajduje Bóg, chce przemienić w miłość! Bóg więc, widząc naszą słabość, nie tylko nie zraża się naszymi upadkami, lecz jest przez nie niejako przyciągany. Pochyla się nad nami i podnosi nas, zniża się aż do nicości, aż do głębin naszej słabości, oczyszcza i podnosi przemieniając dusze w ogień Bożej Miłości. Im niżej schodzi człowiek, upadlając swe życie i godność, tym niżej schodzi Miłosierdzie Boga, by człowieka ocalić i przebóstwić.

To pragnienie miłowania swych stworzeń jest w Bogu tak wielkie, iż czyni Go w pewnym sensie ślepym, co jest synonimem miłosierdzia.

Symbolika dnia

W wodach Jordanu został ochrzczony Jezus. Chrzest jest kąpielą ożywiającą. Bez wody nie ma życia. „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.”(J3,5) Woda jest symbolem Słowa, Ducha Świętego i samego Chrystusa.

„Obmycie wodą” jest ponad to najważniejszą formą oczyszczenia nie tylko z brudu czysto fizycznego, lecz także ze zbrukania duchowego.

 

NATURĄ MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ JEST ZNIŻANIE SIĘ

Myśl przewodnia

Miłosierdzie Boże z natury swej pochyla się nad nędzą swych stworzeń, aby uzupełniać ich braki, podnosić je i przemieniać w siebie. Jego potęga i wielkość tym bardziej się ujawnia, im bardziej Bóg zniża się do swych stworzeń.

Symbolika dnia

„Kamień węgielny – kamień fundamentowy” to pierwszy kamień, od niego rozpoczynało się wznoszenie całej murowanej budowli. Na nim było wyryte imię wznoszącego budowlę. Bóg sam położył kamień węgielny pod całą ziemię. Położył On także kamień na Syjonie. W znaczeniu metaforycznym symbolizuje także przywódcę narodu wybranego – izraelskiego. Kamień węgielny jest symbolem Mesjasza. “Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus.”(1 Kor 3,11)

Joomla templates by a4joomla