Dokumenty potrzebne do Sakramentów.

 

mt_ignore:swiecaSAKRAMENT CHRZTU

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania”.(KKK 1213)


Dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do Chrztu.

 • akt urodzenia dziecka,
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka, jeśli ślub był poza parafią,
 • zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi (kandydat na chrzestnego musi mieć skończone 16 lat życia i przyjęty sakrament bierzmowania),

a) Kandydat na chrzestnego musi spełniać określone warunki (zob. Kodeks  Prawa Kanonicznego, kan. 872-874):
- ukończył 16 lat;
- jest katolikiem;
- przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, czyli chrzest, Komunię św., bierzmowanie;
- prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
- prawo kościelne nie zabrania mu bycia chrzestnym (tzn. nie może być to osoba żyjąca w związku niesakramentalnym; odrzucająca naukę Kościoła, niepraktykująca lub też osoba, która wyrzekła się wiary; w sposób zdeklarowany zrezygnowała z katechizacji,  lub np. nie życząca sobie wizyty duszpasterskiej.

b) Obowiązkiem chrzestnych jest pomagać rodzicom w wychowaniu ich dziecka w wierze (zob. obrzędy chrztu).

 • z kompletem dokumentów udajemy się do kancelarii parafialnej.

Przypominam iż jeśli ktoś uczęszcza na Mszę Świętą do innej parafii niż własna parafia, a później chce zaświadczenie z naszej parafii by był ojcem chrzestnym lub matką chrzestną, takiego zaświadczenia niestety nie może otrzymać, gdyż w tym zaświadczeniu proboszcz ma podpisać iż kandydat na chrzestnego jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Jak stwierdzić praktyki, jeśli danej osoby nie widać w kościele nieraz od dłuższego czasu lub wcale. Proszę wówczas udawać się do tej parafii gdzie się praktykuje. Jeżeli ten fakt ma miejsce, to proboszcz tamtej parafii widzi danego człowieka lub zna go przynajmniej z widzenia się w kościele i takie zaświadczenie zgodne z prawdą może wystawić.
 
 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

mt_ignore:obraczki„Dar sakramentu jest jednocześnie powołaniem i przykazaniem dla małżonków chrześcijańskich, aby pozostali wierni ponad wszelkie próby i trudności, w wielkodusznym posłuszeństwie wobec świętej woli Pana: „Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”.(Bł. Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris Consortio 20)Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa.

 • dowody osobiste nupturientów (osób mających zawrzeć związek małżeński)
 • świadectwa chrztu (do ślubu kościelnego) z aktualną datą wystawienia (ważne 6 miesięcy od daty wystawienia). Jeżeli na świadectwie chrztu w uwagach nie ma informacji
 • o przyjęciu sakramentu bierzmowania to dodatkowo świadectwo bierzmowania, z parafii w której sakrament był przyjęty,
 • świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej,
 • zaświadczenie uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej z poradnią rodzinną,
 • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (ważne tylko 90 dni) lub akt zawarcia związku cywilnego w USC,
 • osobiste zgłoszenie się w kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym ślubem.

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

mt_ignore:golab„Przez sakrament bierzmowania, ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.(KKK 1285)Dokumenty potrzebne do sakramentu bierzmowania

 • metryka chrztu, jeżeli chrzest był w innej parafii, niż parafia miejsca zamieszkania,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo z katechezy,
 • w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej,
 • przygotowanie trwa dwa lata,
 • młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania uczestniczy w niedzielnej Mszy św. o godz. 9:30  w Dużym Kościele,
 • raz w miesiącu uczestniczy w konferencjach przygotowujących do przyjęcia sakramentu
 • uczestniczy w katechizacji szkolnej,

 

NAMASZCZENIE CHORYCH

„Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu”.(KKK 1499)

 • raz w miesiącu od godz. 8:00 (w pierwszy piątek miesiąca) odwiedzamy naszych chorych parafian,
 • w razie zagrożenie życia, można wezwać księdza zawsze,
 • chorych można zgłaszać w godzinach otwarcia kancelarii parafialnej,
 • sakrament namaszczenia nie jest sakramentem umierających tylko chorych,

 

POGRZEB CHRZEŚCIJAŃSKI

„Chrześcijański sens śmierci ukazuje się w świetle Misterium Paschalnego Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, w którym złożyliśmy naszą jedyną nadzieję. Chrześcijanin, który umiera w Chrystusie Jezusie, „opuszcza to ciało i staje w obliczu Pana”. (KKK 1681)

Dokumenty potrzebne do załatwienia pogrzebu katolickiego

 • akt zgonu,
 • rodzina powinna zadbać o to, aby chory pojednał się z Bogiem przed śmiercią - nie odkładać przyjęcia sakramentu chorych na ostatnią chwilę bo jest to sakrament dla żyjących, umacnia w cierpieniu i toruje drogę do nieba,
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej). Jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala),
 • pozwolenie na pogrzeb, jeżeli osoba zmarła nie jest naszym parafianinem, a pogrzeb ma odbyć się w naszej parafii,
Joomla templates by a4joomla