1. W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił?

To wszystko, co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie Świętym i Tradycji.

2. Co to jest Pismo Święte?

Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi. Przewodnią myślą Pisma Świętego jest Boży Plan Zbawienia ludzkości.

3. Kto jest autorem Pisma Świętego?

Autorami Pisma Świętego są ludzie natchnieni przez Ducha Świętego. A więc podwójne autorstwo: Pan Bóg i ludzie natchnieni.

4. Jak dzieli się i z ilu ksiąg składa się Pismo Święte?

Pismo Święte dzieli się na Stary Testament – 46 ksiąg – oraz Nowy Testament – 27 ksiąg, razem 73 księgi.

5. Wymień księgi Pisma Świętego Nowego Testamentu.

    Cztery Ewangelie
    Dzieje Apostolskie autorstwa św. Łukasza
    13 listów św. Pawła
    List do Hebrajczyków przypisywany św. Pawłowi
    7 listów innych Apostołów
    Apokalipsa (Objawienie) św. Jana.

6. Jak inaczej nazywamy Ewangelię?

Ewangelię nazywamy też „Dobrą Nowiną”, ponieważ obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę, zbawienie, godność dziecka Bożego; ukazuje sens życia.

7. Kto napisał cztery Ewangelie?

Ewangelie napisali: św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz, św. Jan.

8. Co to są Dzieje Apostolskie i kto jest ich autorem?

Dzieje Apostolskie to księga Nowego Testamentu autorstwa św. Łukasza. Jej istotną treścią są dzieje pierwszych wspólnot (gmin) chrześcijańskich zakładanych przez apostołów a także działalność apostołów Piotra i Pawła – dwóch filarów założonego przez Chrystusa Kościoła. Dzieje rozpoczynają się od opisu wniebowstąpienia Chrystusa czyli symbolicznego momentu przekazania całkowitej odpowiedzialności za Kościół w ręce Apostołów oraz opisu zesłania Ducha Świętego który umacnia Apostołów w głoszeniu Ewangelii i jednoczy Kościół w miłości.

9. Co to jest Tradycja?

Tradycja, czyli podanie ustne, zbiór objawionych prawd Bożych, niespisanych przez Apostołów, które Kościół Katolicki przechowuje i podaje do wierzenia.

10. Jakie znasz krótkie streszczenia prawd wiary?

Wierzę w Boga Ojca czyli Skład Apostolski, oraz tzw. Sześć Prawd Wiary.

11. Powiedz Skład Apostolski.

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.

I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjedzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

12. Wymień Sześć Prawd Wiary.

1.   Jest jeden Bóg.

2.   Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza a za złe karze.

3.   Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży ł Duch Święty.

4.   Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyży dla naszego zbawienia.

5.   Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6.   Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

13. Jak jest najważniejsza prawda wiary?

Najważniejsza prawda wiary jest ta, że Bóg jest.

14. Skąd wiemy, że Pan Bóg istnieje?

O istnieniu Pana Boga wiemy:

a) z istnienia świata i wielkiego ładu w świecie

b) z przekonania wszystkich ludów

c) z własnego sumienia

d) z Objawienia Bożego

15. Kto to jest Pan Bóg?

Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. To Pan, Król, Sędzia, a nade wszystko dobry i miłosierny Ojciec.

16. Co znaczy, że Bóg jest Duchem?

Znaczy to, że jest niewidzialny, nieśmiertelny, nie ma ciała, ale ma rozum i wolną wolę.

17. Kogo nazywamy Trójcą Świętą?

Trójcą Świętą nazywamy jednego Boga w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

18. Dlaczego Trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem?

Trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem, ponieważ mają tę sama naturę (te same doskonałości).

19. Jakie przymioty posiada Bóg?

Bóg jest:

a) wieczny – zawsze był, jest i będzie

b) wszechmocny – może czynić wszystko, co chce

c) niezmienny – zawsze jest ten sam

d) najmędrszy – wszystko, co robi jest mądre i dobre

e) święty – złego nie chce, brzydzi się grzechem (ale nie grzesznikiem)

f) najsprawiedliwszy – za dobre wynagradza, a za złe karze

g) najmiłosierniejszy – pragnie zbawienia wszystkich ludzi

20. Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem?

Pana Boga nazywamy Stworzycielem, ponieważ On stworzył, czyli uczynił z niczego cały świat.

21. Dlaczego Bóg stworzył świat?

Bóg stworzył świat:

a) dla swojej chwały

b) dla szczęścia i dobra wszystkich stworzeń

22. Co to jest Opatrzność?

Opatrznością nazywamy Bożą opiekę nad światem.

23. Kto to są Aniołowie?

Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają (co oczywiste) ciała i duszy nieśmiertelnej.

24. Kim jest człowiek?

Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi; to jedna całość ciała i duszy nieśmiertelnej.

25. Dlaczego Pan Bóg stworzył człowieka?

Pan Bóg stworzył człowieka, aby Boga znał, czcił, kochał i służył Mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne.

26. Co charakteryzowało ludzi w raju?

Pierwsi ludzie byli dziećmi Bożymi; dobrymi i szczęśliwymi.

27. Przez co ludzie utracili dziecięctwo Boże i szczęście?

Dziecięctwo Boże i szczęście ludzie utracili przez nieposłuszeństwo względem Boga, czyli przez grzech.

28. Co to jest grzech pierworodny?

To grzech pierwszych rodziców, który dziedziczymy od swoich rodziców.

29. Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego?

Wolną od grzechu pierworodnego jest Najświętsza Maryja Panna, dlatego nazywamy ją Niepokalaną.

30. Co Bóg uczynił, aby ludzie po grzechu pierworodnym mogli otrzymać łaskę i wieczne szczęście?

Pan Bóg ulitował się nad ludźmi i już pierwszym rodzicom obiecał, że ześle im zbawiciela.

31. Kim jest Jezus Chrystus?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

32. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest Bogiem?

Z Objawienia Bożego zawartego w Piśmie Świętym.

33. Skąd wiemy, że Pan Jezus był prawdziwym człowiekiem?

Z Objawienia Bożego, zawartego w Piśmie Świętym. O istnieniu Jezusa wspominają też starożytni historycy rzymscy i żydowscy.

34. Wymień najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa.

    Ofiarowanie Jezusa w świątyni 40-go dnia po narodzeniu.
    Pokłon Trzech Mędrców ze Wschodu.
    Ucieczka do Egiptu przed gniewem Heroda.
    Pobyt w Nazarecie do 30-go roku życia.
    Chrzest w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela, trzy lata publicznej działalności.
    Powołanie 12 Apostołów.
    Ustanowienie Kościoła św. Wybór św. Piotra na swego następcę.
    Śmierć na krzyżu na Górze Kalwaryjskiej w Wielki Piątek o godz. 15-tej.
    Zmartwychwstanie trzeciego dnia po śmierci w Wielką Niedzielę.
    Wniebowstąpienie 40-go dnia po Zmartwychwstaniu z Góry Oliwnej.

35. Jakie znaczenie miały cuda Jezusa?

Cuda Jezusa:

a) oznajmiały, że już nadszedł zapowiedziany czas zbawienia

b) ukazywały moc Jezusa

c) ukazywały miłosierdzie Jezusa pochylającego się nad ludzką niedolą

36. Wymień kilka cudów Pana Jezusa.

(Musisz pogrzebać w pamięci. Już wiesz? Przemiana wody w wino w Kanie Galilejskiej, rozmnożenie chleba, uzdrowienie paralityka, wskrzeszenie Łazarza, uciszenie burzy na morzu...)

37. Wymień kilka przypowieści Pana Jezusa.

(Nie mów, że nie pamiętasz! O synu marnotrawnym, o zagubionej owcy, o miłosiernym Samarytaninie, o siewcy, o robotnikach w winnicy, o talentach... Pamiętasz jeszcze więcej?)

38. Jaki jest najważniejsze Przykazanie?

Najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości: „Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, z całej duszy twojej, z wszystkich sił twoich, za wszystkiej myśli twojej, a bliźniego twego jak siebie samego”. Objawił je Bóg w Starym Testamencie, a przypomniał o nim Pan Jezus.

39. Co to jest Kościół katolicki?

Kościół katolicki to:

a) Zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów

b) lud Boży wybrany przez Boga, mający do spełnienia specjalne zadanie: uczyć o Bogu i być znakiem Boga

c) Ciało Mistyczne Jezusa Chrystusa, czyli żywy organizm, którego głową jest Chrystus, członkami ludzie ochrzczeni, połączeni z nim życiem Bożym (łaską), wzajemnie odpowiedzialni za siebie.

40. Co jest celem i zadaniem Kościoła?

Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie misji zbawczej Chrystusa; budowanie Królestwa Bożego na ziemi i prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem w wieczności.

41. Jaką władzę dał Chrystus Kościołowi?

Jezus dał Kościołowi potrójną władzę: nauczycielską, kapłańską i pasterską.

42. Jakie cechy posiada Kościół?

Kościół katolicki jest:

    Jeden - ponieważ głosi zawsze i wszędzie tę samą naukę, udziela wszędzie tych samych sakramentów, ma jednego, najwyższego pasterza)
    Święty  - głosi świętą naukę Jezusa Chrystusa; sprawuje Eucharystię i udziela sakramentów (a działa wtedy sam Bóg); wychował i wychowuje zastępy świętych
    Powszechny - trwa nieprzerwanie od Jezusa do końca świata; jest przeznaczony do wszystkich ludzi; rozszerza się po całej ziemi
    Apostolski - uczy tego samego, co Apostołowie; udziela tych samych co oni sakramentów; biskupi są prawowitymi następcami Apostołów

43. Przez kogo Chrystus ożywia i umacnia Swój Kościół?

Chrystus ożywia i umacnia Kościół przez Ducha Świętego.

44. Kim jest Duch Święty?

Duch Święty to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

45. Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?

Duch Święty zstąpił na Apostołów w dzień Zielonych Świąt (Dzień Pięćdziesiątnicy), w postaci ognistych języków.

46. Kiedy Duch Święty zstępuje na nas?

Duch Święty zstępuje na nas już przy chrzcie świętym, a w szczególny sposób napełnia nas sobą w sakramencie bierzmowania.

47. Jaką rolę w Kościele spełniają biskupi i kapłani?

Biskupi są następcami Apostołów, a kapłani współpracownikami biskupów. Zjednoczeni z Ojcem Świętym wypełniają urząd nauczycielski, kapłański i pasterski w Kościele.

48. Co to jest diecezja?

Diecezja to część Kościoła, którą rządzi biskup ordynariusz. (Nasza diecezja to diecezja zielonogórsko-gorzowska. Jej biskupem jest Jego Ekscelencja Biskup Tadeusz Lityński). Diecezja dzieli się na dekanaty (nasz dekanat to dekanat rzepiński – dziekanem jest ks. kanonik Stanisław Wencel) oraz parafie (nasza parafia to parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa a wikariuszami, czyli pomocnikami proboszcza są: ks. Michał Dekiert i ks. Norbert Lasota)

49. Co to jest Świętych Obcowanie?

Świętych Obcowanie jest to duchowa łączność między wiernymi na ziemi, duszami w czyśćcu i świętymi w niebie.

50. Dlaczego czcimy Matkę Najświętszą?

Matkę Najświętszą czcimy dlatego, bo jest:

a) Matką Boga – Jezusa Chrystusa

b) Niepokalanie poczęta (wolna od grzechu pierworodnego od pierwszej chwili życia)

c) Wniebowzięta – z duszą i ciałem

51. Jaki sąd czeka człowieka po śmierci?

Zaraz po śmierci, sąd szczegółowy, a po zmartwychwstaniu ciał sąd ostateczny nad całą ludzkością.

52. Co to jest czyściec, niebo, piekło?

    Czyściec jest to stan kary doczesnej.
    Niebo jest to stan, w którym aniołowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem.
    Piekło jest to stan wiecznej kary.

53. Wymień dziesięć przykazań Bożych.

"Jam jest Pan, Bóg Twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli"

    Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
    Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
    Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
    Czcij ojca swego i matkę swoją.
    Nie zabijaj.
    Nie cudzołóż.
    Nie kradnij.
    Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
    Nie pożądaj żony bliźniego swego.
    Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

54. Kiedy Bóg nadał ludziom dziesięć przykazań?

Bóg nadał je na Górze Synaj przez Mojżesza, a potwierdził je swoim autorytetem Jezus Chrystus.

55 Co to jest sumienie?

Sumienie jest to głos duszy, który mówi: „to czyń, bo dobre; tamtego nie czyń, bo złe”.

56. Czym jest grzech?

Grzech jest obrazą Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy; jest raną zadaną Kościołowi i krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza. Grzech może być lekki lub ciężki.

57. Kiedy człowiek popełnia grzech ciężki?

Człowiek popełnia grzech ciężki, gdy świadomie i dobrowolnie, w ważnej sprawie przekracza przykazanie Boże lub kościelne. Grzech ciężki powoduje utratę łaski uświęcającej, a po śmierci karę wieczną.

58. Na czym polega grzech lekki?

Grzech lekki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy mniej ważnej albo przekraczając je w rzeczy ważnej czyni to niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie. Grzech lekki nie powoduje utraty łaski uświęcającej, lecz pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych, sprowadza kary w czyśćcu i przygłusza głos sumienia.

59. Wymień 7 grzechów głównych

    Pycha
    Chciwość
    Nieczystość
    Zazdrość
    Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
    Gniew
    Lenistwo

60. Co to są grzechy cudze?

Grzechy cudze popełniamy wtedy, gdy pomagamy bliźniemu w grzechu.

61. Co to jest cnota? Co to jest nałóg?

Cnota jest to stała skłonność do spełniania dobrych uczynków.

Nałóg jest to stała skłonność do spełniania tych samych grzechów.

62. Co to są cnoty Boskie?

Cnoty Boskie są to te cnoty, które odnoszą się do Boga, udoskonalają naszą więź z Bogiem. Są to: wiara, nadzieja i miłość.

63. Wymień cztery cnoty kardynalne (główne):

    Roztropność
    Sprawiedliwość
    Wstrzemięźliwość
    Męstwo

64. Wymień uczynki miłosierdzia co do duszy.

    Grzeszących upominać.
    Nieumiejętnych pouczać.
    Wątpiącym dobrze radzić.
    Strapionych pocieszać.
    Krzywdy cierpliwie znosić.
    Urazy chętnie darować.
    Modlić się za żywych i umarłych.

65. Wymień uczynki miłosierdzia co do ciała.

    Głodnych nakarmić.
    Spragnionych napoić.
    Nagich przyodziać.
    Podróżnych w dom przyjąć.
    Więźniów pocieszać.
    Chorych nawiedzać.
    Umarłych grzebać

66. Wymień pięć przykazań kościelnych.

1.   W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej o powstrzymać się od prac niekoniecznych.

2.   Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

3.   Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.

4.   Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.

5.   Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

67. Co to jest modlitwa?

Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Bogiem. Może być ona ustna, myślna, indywidualna lub liturgiczna. Możemy Boga prosić, dziękować Mu, przepraszać Go i uwielbiać.

68. Wymień obowiązujące święta kościelne.

    Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - Nowy Rok (1 I)
    Objawienie Pańskie (6 I)
    Wniebowstąpienie Pańskie - w VII Niedzielę Wielkanocy
    Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało
    Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 VIII)
    Wszystkich Świętych (1 XI)
    Boże Narodzenie (25 XII)

69. Co to jest łaska Boża?

Łaska Boża to dar nadprzyrodzony, którego Bóg udziela nam do zbawienia. Rozróżniamy łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową.

70. Kto nam wysłużył łaskę Bożą?

Wszystkie łaski wysłużył nam Jezus Chrystus swą męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Otrzymujemy je tylko od Niego.

71. Co to jest łaska uświęcająca?

Łaska uświęcająca to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi. Łaskę uświęcającą po raz pierwszy otrzymaliśmy na chrzcie świętym.

72. Przez co możemy utracić łaskę uświęcającą? Jak ją odzyskać i pomnażać?

Łaskę uświęcającą możemy ją utracić przez grzech ciężki. Utraconą łaskę uświęcającą możemy odzyskać przez sakrament pokuty i żal doskonały. Łaskę uświęcającą pomnażamy w sobie przez przyjmowanie sakramentów i spełnianie dobrych uczynków.

73. Co to jest łaska uczynkowa?

Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków.

74. Co to jest sakrament?

Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą.

75. Wymień siedem sakramentów świętych.

1.   Chrzest

2.   Bierzmowanie

3.   Eucharystia

4.   Pokuta

5.   Namaszczenie chorych

6.   Kapłaństwo

7.   Małżeństwo

75. Jak dzielimy sakramenty?

Sakramenty dzielimy na:

    sakramenty inicjacji chrześcijańskiej (chrzest, bierzmowanie, eucharystia); sakramenty uzdrowienia (pokuta, namaszczenie chorych); sakramenty w służbie wspólnoty Kościoła (małżeństwo i kapłaństwo)

lub:

    sakramenty dla umarłych na duszy – chrzest i pokuta; i dla żywych na duszy – pozostałe

77. Co to jest chrzest?

Chrzest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże (łaskę), czyni członkami Kościoła. Pierwszy, bo bez niego nie można przyjąć ważnie innych sakramentów. Najpotrzebniejszy, bo bez niego nie można się zbawić. zobowiązuje on nas do stałego nawracania się, do walki z grzechem i pogłębiania wiary.

78. Kto może udzielić chrztu świętego?

Chrztu świętego uroczystego może udzielić kapłan lub diakon, zaś w nagłym wypadku – każdy człowiek.

79. W jaki sposób należy ochrzcić w nagłym wypadku?

a) wzbudzić intencję, że chcę ochrzcić

b) polać czoło chrzczonego wodą

c) równocześnie wypowiedzieć słowa: „(imię), ja ciebie chrzczę, w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego”

80. Co to jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

81. Jaki jest związek pomiędzy chrztem i bierzmowaniem?

Przez chrzest otrzymujemy prawo udziału w posłannictwie Jezusa Chrystusa (głoszenie Słowa Bożego, oddawanie czci Bogu, przetwarzanie świata), zaś przez Sakrament Bierzmowania przyjmujemy na siebie obowiązek, aby świadomie włączyć się w to posłannictwo i otrzymujemy w tym celu pomoc łaski Bożej. Wyrażają to słowa z liturgii "pragniemy aby Duch Święty… umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad"

82. Co to znaczy bronić swojej wiary?

Znaczy to:

a) umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty

b) być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć

c) nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę

83. Jakich łask udziela bierzmowanie?

1. Pomnaża łaskę uświęcającą

2. Wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusa

3. Daje siedem darów Ducha Świętego

4. Daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli

84. Wymień siedem darów Ducha Świętego.

1.   Dar mądrości.

2.   Dar rozumu.

3.   Dar rady.

4.   Dar męstwa.

5.   Dar umiejętności.

6.   Dar pobożności.

7.   Dar bojaźni Bożej.

85. Jak należy przygotować się do sakramentu bierzmowania?

1.   Modlić się o dary Ducha Świętego

2.   Poznać najważniejsze prawdy wiary

3.   Wyrabiać w sobie pobożność, pracowitość, silną wolę, życzliwość

4.   Wybrać sobie patrona

5.   Poprosić świadka do bierzmowania

6.   Oczyścić duszę z grzechów

86. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?

Najświętszy Sakrament ustanowił Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy, w Wielki Czwartek słowami: „bierzcie i jedzcie, to jest bowiem Ciało Moje – to jest bowiem Kielich Krwi Mojej”.

87. W jakim celu ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?

Pan Jezus ustanowił Eucharystię, aby:

a) za nas ofiarować się we Mszy św.

b) w Komunii św. Być naszym pokarmem

c) aby stale przebywać wśród nas

88. Co to jest Msza św.

Msza św. jest to uobecnienie ofiary krzyżowej Jezusa Chrystusa. Kiedy uczestniczymy w Mszy świętej to nie tylko wspominamy wydarzenie z Golgoty ale prawdziwie uczestniczymy w tej ofierze, którą Chrystus złożył na drzewie Krzyża i składa nieustannie na ołtarzach całego świata.

89. Kiedy dobrze uczestniczymy we Mszy św.?

Wtedy kiedy jesteśmy obecni w kościele na całej Mszy św., modlimy się wspólnie z kapłanem i ofiarujemy się wraz z Panem Jezusem Bogu Ojcu. W pełni uczestniczymy wówczas, gdy przyjmujemy Komunię św.

90. Pod jakimi warunkami możemy często przyjmować Komunię św.?

Komunię św. możemy często przyjmować gdy:

a) mamy łaskę uświęcająca

b) czystą intencję (chcę zjednoczenia z Bogiem)

c) zachowany jest post eucharystyczny – 1 godzina przed przyjęciem Komunii św.

91. Co to jest sakrament pokuty?

Sakrament pokuty i pojednania, to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa odpuszcza nam grzechy popełnione po chrzcie św. i daje pomoc, aby stawać się lepszym człowiekiem.

92. Wymień pięć warunków dobrej i ważnej spowiedzi św.

    Rachunek sumienia (przypomnienie sobie wszystkich grzechów oraz ich ocena tzn uświadomienie sobie co przez ten grzech stało się złego w mojej relacji do Boga, bliźnich i siebie samego)
    Żal za grzechy
    Mocne postanowienie poprawy
    Spowiedź szczera (wyznanie wszystkich grzechów przed kapłanem)
    Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu (adekwatne do popełnionego zła)

93. Co to jest namaszczenie chorych?

Namaszczenie chorych to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski dla duszy, ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia.

94. Co to jest Kapłaństwo?

Kapłaństwo to sakrament, który daje władzę głoszenia Słowa Bożego, składania ofiary Mszy św. i udzielania sakramentów oraz łaskę do godnego ich wykonywania.

95. Co rozumiemy przez powszechne kapłaństwo wiernych?

Powszechne kapłaństwo wiernych polega na tym, że każdy wierny na mocy sakramentu chrztu uczestniczy w pewnym stopniu w mesjańskim posłannictwie Jezusa Chrystusa (funkcja: prorocza, kapłańska i królewska). Czyli po prostu każdy jest zobowiązany do „mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad” (z liturgii sakramentu bierzmowania)

96. Co to jest sakrament małżeństwa?

Sakrament małżeństwa to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych.

97. Wymień osiem błogosławieństw. (patrz Mt 5, 3 – 11)

1.   Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest królestwo niebieskie

2.   Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.

3.   Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.

4.   Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

5.   Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

6.   Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

7.   Błogosławieni pokój czyniący, albowiem nazwani będą synami Bożymi.

8.   Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebieskie.

98. Co to jest Sobór Powszechny?

Sobór Powszechny jest to zebranie biskupów z całego świata pod przewodnictwem papieża w celu omówienia najważniejszych spraw całego Kościoła.

99. Kiedy był ostatni Sobór Powszechny i jaki był jego cel?

Ostatni Sobór Powszechny rozpoczął się 11 października 1962 r. a zakończył 8 grudnia 1965r., był to II Sobór Watykański, a 21-szy Sobór w historii Kościoła. Uczestniczyło w nim ok. 2500 biskupów, zaczął go Papież Jan XXII, a zakończył - Paweł VI. Celem jego była odnowa Kościoła.

100. Wymień najważniejsze uchwały ostatniego Soboru:

    Konstytucja o odnowie liturgii
    Konstytucja dogmatyczna o Kościele
    Konstytucja o Objawieniu Bożym
    Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym.
    9 dekretów
    3 deklaracje

101. Co to jest i co zawiera Katechizm Kościoła Katolickiego? Kiedy i przez kogo był ostatni katechizm?:

Katechizm Kościoła Katolickiego (w skrócie KKK) – oficjalna wykładnia doktryny wiary i zasad moralności Kościoła katolickiego. Katechizm ten zawiera popularnie napisaną wykładnię najważniejszych zasad wiary, moralności i kultu, do których przestrzegania zobowiązani są wierni Kościoła katolickiego. Oryginalny tekst katechizmu jest napisany po łacinie. Jest on sporządzany przez specjalną katechetyczną komisję przy papieskiej Kongregacji Nauki Wiary i ostatecznie zatwierdzany przez papieża.

Obowiązująca wersja, podpisana i ogłoszona przez bł. Jana Pawła II,  została opublikowana po raz pierwszy w 1992 roku.

102. Przeczytaj

Ewangelia wg św. Mateusza - Rozdziały 5,6,7,10

Ewangelia wg św. Łukasza - Rozdział 15

Dzieje Apostolskie - Rozdziały 1,2,3,4,5,6,9

Joomla templates by a4joomla